Chile wants justice for the more than 20,000 stolen babies. They ended up in the Netherlands among other countries

Chile wants justice for the more than 20,000 stolen babies. They ended up in the Netherlands among other countries


Source: TROUW (5 Mei 2020) (written by Metka Hagen)


Photos of people who went missing during President Pinochet’s reign hang on the streets of Valparaiso.
(Image: Reuters)

It is estimated that more than 20,000 Chilean babies have been stolen and illegally adopted in Europe, including the Netherlands. They now demand justice.

Busy and gesticulating, Constanza del Río sits in an improvised and hot office in the Chilean capital of Santiago. Her organization Nos Buscamos tries to reunite stolen babies with their biological parents. On the table are photos of children for whom they have succeeded. Del Río – also illegally adopted – shows a photo of her biological father. She has been in daily contact with him for three years. He is the first to wish her good morning, and the last to wish her good night. She can’t take her luck.

Her own reunification prompted her to found Nos Buscamos, because there are many Chileans who are in the same situation. In the period from 1960 to 2004, more than 20,000 babies were stolen in Chile, according to estimates by the Chilean Criminal Investigation Service. They were adopted illegally and mainly ended up in Western Europe. The theft mainly happened in hospitals. Mothers were told that their child had died, but they never saw a death certificate. “The victims were often single mothers or young mothers. They were easy prey, ”says Del Río.

Systematic child trafficking

For years, the hijos y madres del silencio – the “children and mothers of silence” – have been demanding justice. Politics and justice have finally taken action in recent years. Last year, a “parliamentary committee of inquiry” concluded that child trafficking had indeed taken place on a systematic scale, and called for the creation of a DNA database to reunite parents and children.

Since 2014, a criminal investigation into baby robbery and baby trafficking has been conducted, under the direction of investigative judge Mario Carroza, who recently received additional employees. It seems as if many people are involved in this illegal child trafficking, Carroza explains. There was a network of health care workers, adoption agencies and even government officials who were involved in illegal adoptions abroad. “This includes three elements: people who stole the children, the legal system that allowed illegal adoptions and the transportation of the babies from Chile to other countries.”

Carroza has collected more than five thousand declarations from parents and children. The criminal investigation has not yet yielded concrete convictions.

“Judges, notaries, nuns, midwives: they all contributed to the theft”

“It’s just pure mafia,” says Del Río. “There is a large criminal network that has been involved in this and may still be involved.” Social workers, judges, civil-law notaries, nuns, midwives and hospital directors: they all helped steal babies and then have them adopted illegally. “We estimate that between $ 7000 and $ 15,000 is earned per child,” said Del Río.

In the Netherlands, some of the illegally adopted children have already been reunited with their biological parents. Adopted families are often surprised by the knowledge that it was an illegal adoption. Del Río: “If these families had known it was baby robbery, they wouldn’t have let the adoption go through.”

Alejando Quezada (40) is one of the illegally adopted babies in the Netherlands. His adoption was made possible by a Dutch nun, who is suspected of being involved in the baby trade in Chile. Everything looked neat on the documents that his adoptive parents received. Including a signature from a judge and notary. “My adoption documents included my Chilean name, my parents’ name and my Chilean BSN number. When I decided to look for my birth mother, I discovered that I am still just a Chilean citizen. I have two identities. ”

“It was like a sledgehammer”

He now only uses his Chilean name. The moment he was told by his Chilean mother that he had been stolen, his world was shattered. “I thought I was quite a guy, but nothing could be further from the truth. It was like a blow of a hammer. I was sold for a bag of money, and my mother was told I was dead. ”

Quezada has set up the Chilean Adoptees Worldwide (CAW) foundation in the Netherlands and Europe to help adopted children in their search for their biological parents. “We hear stories of mothers saying they were shown a dead body, so they believed baby child had died. In some cases, social workers, hospital staff and nuns appointed the mothers from whom they wanted to steal a child before the child was born. The child was immediately registered in the name of the adoptive parents. Baby on order, say. ”

Arriving from Chile to the Netherlands

Read the Dutch original text below the image


Foto’s van mensen die vermist zijn geraakt tijdens het bewind van president Pinochet hangen in de straten van Valparaiso.
(Image: Reuters)

Bron: TROUW (5 Mei 2020) (door Metka Hagen)


Naar schatting zijn meer dan 20.000 Chileense baby’s gestolen en illegaal geadopteerd in Europa, ook in Nederland. Die eisen nu rechtvaardigheid.

Druk bellend en gebarend zit Constanza del Río in een geïmproviseerd en heet kantoor in de Chileense hoofdstad Santiago. Haar organisatie Nos Buscamos probeert gestolen baby’s met hun biologische ouders te herenigen. Op tafel liggen foto’s van kinderen voor wie dat gelukt is. Del Río – zelf ook illegaal geadopteerd – laat een foto van haar biologische vader zien. Met hem heeft ze sinds drie jaar dagelijks contact. Hij is de eerste die haar goedemorgen wenst, en de laatste die haar goedenacht wenst. Ze kan haar geluk niet op.

Haar eigen hereniging was voor haar de aanleiding om Nos Buscamos op te richten, want er zijn veel Chilenen die in dezelfde situatie zitten. In de periode van 1960 tot 2004 zijn, volgens schattingen van de Chileense recherche, meer dan 20.000 baby’s gestolen in Chili. Ze werden illegaal geadopteerd en kwamen voornamelijk in West-Europa terecht. De diefstal gebeurde vooral in ziekenhuizen. Aan de moeders werd verteld dat hun kind overleden was, maar een overlijdensakte kregen ze nooit te zien. “De slachtoffers waren vaak alleenstaande moeders of jonge moeders. Die waren een makkelijke prooi”, vertelt Del Río.

Systematische kinderhandel

Al jarenlang eisen de hijos y madres del silencio – de ‘kinderen en moeders van de stilte’ – rechtvaardigheid. De afgelopen jaren kwamen politiek en justitie eindelijk in actie. Een parlementaire onderzoekscommissie concludeerde vorig jaar dat er inderdaad op systematische schaal sprake is geweest van kinderhandel, en pleitte voor de oprichting van een dna-databank om ouders en kinderen te herenigen.  

Sinds 2014 loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar de babyroof en babyhandel, onder leiding van onderzoeksrechter Mario Carroza, die er onlangs extra medewerkers bij kreeg. Het lijkt alsof er zeer veel personen bij deze illegale kinderhandel betrokken zijn, zo verklaart Carroza. Er bestond een netwerk van mensen die in de gezondheidszorg werkten, adoptie-bureau’s en zelfs overheidsfunctionarissen, die meewerkten aan de illegale adopties naar het buitenland. “Men moet hierbij denken aan drie elementen: mensen die de kinderen stalen, het juridische systeem dat de illegale adopties mogelijk maakte en het vervoer van de baby’s uit Chili naar andere landen.” 

Carroza heeft meer dan vijfduizend aangiftes verzameld van ouders en kinderen. Concrete veroordelingen heeft het strafrechtelijke onderzoek tot nu toe niet opgeleverd. 

‘Rechters, notarissen, nonnen, verloskundigen: allemaal werkten ze mee aan de diefstal’

“Het is gewoon pure maffia”, vertelt Del Río. “Er is een groot crimineel netwerk dat zich hiermee bezighield en misschien nog steeds wel bezighoudt.” Sociaal werkers, rechters, notarissen, nonnen, verloskundigen en ziekenhuisdirecteuren: allemaal werkten ze mee aan het stelen van baby’s om deze vervolgens illegaal te laten adopteren. “We schatten dat er per kind tussen 7000 en 15.000 dollar verdiend is”, vertelt Del Río.

Inmiddels zijn er in Nederland al illegaal geadopteerde kinderen herenigd met hun biologische ouders. Adoptiegezinnen worden vaak verrast door de wetenschap dat het om een illegale adoptie ging. Del Río: “Als deze gezinnen hadden geweten dat het om babyroof ging, dan hadden ze de adoptie niet door laten gaan.”

Alejando Quezada (40) is één van de illegaal geadopteerde baby’s in Nederland. Zijn adoptie is mogelijk gemaakt door een Nederlandse non, die in Chili onder verdenking staat van betrokkenheid bij de babyhandel. Op de documenten die zijn adoptie-ouders ontvingen, zag alles er keurig uit. Inclusief een handtekening van een rechter en notaris. “In mijn adoptiedocumenten stond mijn Chileense naam, de naam van mijn ouders en mijn Chileense BSN-nummer vermeld. Toen ik besloot op zoek te gaan naar mijn biologische moeder, kwam ik tot de ontdekking dat ik gewoon nog steeds Chileens staatsburger ben. Ik heb twee identiteiten.”

‘Het was een mokerslag’

Hij gebruikt inmiddels alleen nog zijn Chileense naam. Op het moment dat hij van zijn Chileense moeder te horen kreeg dat hij gestolen was, viel zijn wereld in duigen. “Ik dacht dat ik een hele vent was, maar niets was minder waar. Het was een mokerslag. Ik ben verkocht voor een zak geld, en mijn moeder dacht dat ik dood was.”

Quezada heeft in Nederland en Europa de stichting Chilean Adoptees Worldwide (CAW) opgericht, om adoptiekinderen te helpen in hun zoektocht naar hun biologische ouders. “We horen verhalen van moeders die zeggen dat ze een lijkje te zien kregen, zodat ze geloofden dat hun kind gestorven was. In sommige gevallen wezen sociaal werkers, ziekenhuispersoneel en nonnen al vóór de geboorte van het kind de moeders aan, van wie ze een kind wilden stelen. Het kind werd meteen geregistreerd op de naam van de adoptieouders. Kindje op bestelling, zeg maar.”


Bron: TROUW (5 Mei 2020)


Translate »
error: Content is protected !!